Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej
Zadania samodzielnego stanowiska pracy d/s organizacyjno- kadrowych

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacyjno-kadrowych  należy w szczególności: 

I. W zakresie spraw organizacyjnych i archiwalnych: 

 1. Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 2. Organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 3. Opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 4. Prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj.  przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 5. Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 6. Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 7. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego;
 8. Przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 9. Opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
 10. Organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 11. Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 12. Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
 13. Zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy, zgodnie
 14. z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2002r., Nr 123, poz. 1059 z późn. zm) – tj. świadczenie pomocy prawnej komendantowi powiatowemu a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami. 

II. W zakresie spraw kadrowych: 

 1. Realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
 2. Przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 3. Opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
 4. Opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 5. Ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 6. Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 7. Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 8. Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 9. Analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 10. Prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 7923
Wprowadzony przez: Krzysztof Hoffmann
Data opublikowania: 2007-01-31 12:02:26
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2007-01-31 12:46:18 Krzysztof Hoffmann
2007-01-31 12:17:16 Krzysztof Hoffmann
2007-01-31 12:16:52 Krzysztof Hoffmann
2007-01-31 12:12:28 Krzysztof Hoffmann