Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej
Zadania samodzielnego stanowiska pracy d/s kwatermistrzowsko- technicz

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kwatermistrzowsko-technicznych należy w szczególności:

 

I. W zakresie spraw kwatermistrzowskich:

 

 1. Administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 2. Opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 3. Prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
 4. Zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 5. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
 6. Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 7. Likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 8. Sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
 9. Prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 10. Systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 11. Realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 12. Ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

 

II. W zakresie spraw technicznych:

 

 1. Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 2. Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 3. Obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 4. Prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 5. Nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 6. Organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 7. Wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 6771
Wprowadzony przez: Krzysztof Hoffmann
Data opublikowania: 2007-01-31 11:33:26
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2007-01-31 12:01:39 Krzysztof Hoffmann