Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej
Zadania wydziału d/s operacyjno- szkoleniowych

 I. W zakresie spraw operacyjnych:

 1.  Analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 2.  Opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3.  Przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 4.  Koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi
  w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 5.  Przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 6.  Analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 7.  Zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
 8.  Sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 9.  Współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia
  i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 10.  Przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;
 11.  Nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 12.  Przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 13.  Przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie
  w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 14.  Koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
 15.  Prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g  na obszarze działania;
 16.  Bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego
  o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych.

 II.  W zakresie spraw szkoleniowych:

 1.  Planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i OSP na obszarze powiatu;
 2. Organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
 3.  Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;
 4.  Organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

 III.  W zakresie spraw informatycznych:

 1.  Analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie  sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 2.  Zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej  funkcjonującej
  w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 3.  Nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
 4.  Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 5.  Planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;
 6.  Sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 7.  Wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 8.  Systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
 9.  Realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 10.  Administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 11.  Utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;
 12.  Nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;

 IV. W zakresie spraw łączności:

 1.  Planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowani;
 2.  Nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
 3.  Zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 4.  Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 5.  Analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
 6.  Koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej;
 7.  Planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik  łączności;
 8.  Sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

 V. W zakresie spraw obronnych:

 1.  Prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;
 2.  Koordynowanie realizacji zadań obronnych.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 6796
Wprowadzony przez: Krzysztof Hoffmann
Data opublikowania: 2007-01-31 09:57:29
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2007-01-31 12:47:54 Krzysztof Hoffmann
2007-01-31 10:07:12 Krzysztof Hoffmann